TABULKY VELIKOSTÍ NEOPRÉNŮ

VŠE O TRIATLONU

arr3TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SKLADUTOTÁLNÍ VÝPRODEJ SKLADUZa bezkonkurenšní ceny můžete nyní nakoupit poslední kusy skladových zásob ze...

NAŠE SLEVY

 aerolahev Profile Design RZ2 System
naše cena 590 Kč (21 EUR)
do košíku:
tretry FORCE ROAD CARBON, bílo-červené 44
naše cena 1 690 Kč (61 EUR)
do košíku:
přilba FORCE HORNET, bílá 55-58
naše cena 1 090 Kč (40 EUR)
do košíku:

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační podmínky
Reklamační podmínky

Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

Tyto reklamační podmínky stanovují podmínky pro uplatnění práva z vadného plnění v internetovém obchodě www.triatlon-expert.cz, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je provozovatel tohoto obchodu Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice, IČ 66310130 a kupujícím.

Reklamační podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávajícím je Michal Adamec, IČ 66310130, který uzavírá kupní smlouvu se spotřebitelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupujícím je spotřebitel, který uzavírá kupní smlouvu jako přímý spotřebitel zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

Tyto reklamační podmínky nabývají platnosti 1.1.2014

a) Práva a povinnosti smluvních stran – obecná ustanovení

Nejedná-li se o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • U věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
 • Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady věci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • lhůta pro vyřízení reklamací bude přerušena a pozastavena, a to v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

b)  Uplatnění práva z vadného plnění

 • Jedná-li se o vadu podstatnou (podstatné porušení kupní smlouvy) je kupující oprávněn požadovat opravu věci (či její součásti), výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Toto oprávnění platí i v případě opakování nepodstatné vady či výskytu více vad, které brání řádnému užívání zboží.
 • Jedná-li se o vadu nepodstatnou (nepodstatné porušení kupní smlouvy), je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo opravu zboží, výměnu jen v případě, kdy je přiměřená povaze vady.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

c)  Postup při uplatnění práva z vadného plnění

 • Kupující je povinen neprodleně písemně na adresu info@triatlon-expert.cz informovat prodávajícího o jakékoliv vadě na zboží, kterou zjistil po rozbalení zboží z expedičního obalu, případně ochranného obalu dodávaného výrobcem.
 • V případě zjištění chybějící součástky či součásti objednávky, je potřebné toto oznámit nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Pokud bude tato skutečnost oznámena v pozdějším termínu, může být důvodem k zamítnutí reklamace.
 • Uplatnění práva z vadného plnění je možné buď informací v e-mailu, kde uvede některé z informací vedoucích k identifikaci objednávky (jméno objednatele, číslo objednávky) a podrobně popíše popis závady nebo do e-mailu přímo přiloží jako přílohu elektronický formulář o závadě, který je ke stažení ZDE.
 • Případně písemně informuje o reklamaci a vyplněný formulář zašle spolu s reklamovaným zbožím (viz bod níže).
 • Podle povahy zjištěné vady zašle zboží na adresu Kolo a sport, Štrossova 172, 53003 Pardubice. O přijetí zboží a dalším postupu bude zákazník písemně informován. Na tuto adresu lze zboží přinést i osobně, v takovém případě bude kupujícímu vydáno potvrzení o reklamaci přímo na prodejně.
 • O reklamaci prodávající rozhodne ihned po jejím přijetí reklamačním technikem, nejpozději do 3 pracovních dní. Pokud se jedná o posouzení vady nad rámec znalostí reklamačního technika vyžadující vyjádření specializovaného servisu, tato doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odbornému posouzení.
 • V každém případě je povinen prodávající reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady věci, viz výše.

Tyto reklamační podmínky jsou výhradním vlastnictvím provozovatele e-shopu a byly vytvořeny v souladu s novým Občanským zákoníkem platným od 1.1.2014. Jakékoliv kopírování těchto reklamačních podmínek nebo jejich částí je zásahem do autorských práv.

 

ZDUzOTA2NT